Obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

 

 • Tyto Všeobecné smluvní podmínky (dále jen „VOP“) upravují smluvní vztah mezi Provozovatelem a Zákazníkem.
 • Provozovatelem služby měření návštěvnosti webových stránek TOPlist Profi (dále jen „Služby“) je společnost TOPlist s.r.o., IČ: 27204171, se sídlem náměstí Dr. Václava Holého 1054/13, Libeň, 180 00 Praha 8, spisová značka: C 104234 vedená u Městského soudu v Praze.
 • Zákazníkem se stává svéprávná fyzická osoba nebo právnická osoba, která s Provozovatelem uzavře Smlouvu. K uzavření smlouvy dojde vyplněním objednávky na stránkách „profi.toplist.cz“ na některou z nabízených služeb Provozovatele a současně řádným zaplacením částky dle aktuálního ceníku provozovatele, popř. zřízením služby pokud se jedná o službu bezplatnou. Objednáním služby Zákazník projevuje souhlas s těmito Všeobecnými smluvními podmínkami (VOP). Zákazníkem – spotřebitelem se rozumí svéprávná fyzická osoba, která uzavírá smlouvu s Provozovatelem pro své soukromé, nepodnikatelské účely.
 • Autorizací se myslí prokázání totožnosti zákazníka, zejména prokázání se přihlašovacím jménem a heslem k Zákaznickému účtu, a tím také prokázání práva pro nakládání se zákaznickým účtem a službami, které jsou pod ním vedeny.
 • Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že není oprávněn uzavírat smlouvu s Provozovatelem a objednávat služby nabízené Provozovatelem jménem třetích stran, jestliže mu k tomu třetí strana nedala předem písemný souhlas. Tento písemný souhlas může být kdykoliv Provozovatelem vyžádán a Zákazník je povinen jej neprodleně předložit, jinak je Provozovatel oprávněn objednanou službu zrušit.
 • Objednáním služby Zákazník vyjadřuje svůj jednoznačný souhlas a porozumění se Smlouvou, těmito VOP a všemi ostatními podmínkami souvisejícími s objednanou službou, stejně jako s obsahem, specifikací a cenou jím objednané služby dle nabídky Provozovatele. Zákazník i Provozovatel jsou povinni v průběhu trvání Smlouvy dodržovat všeobecně platné právní předpisy, ustanovení Smlouvy, tyto VOP a další podmínky v případě, že jsou součástí zákazníkem objednané služby.
 • Zákazník uzavřením Smlouvy rovněž prohlašuje, že se seznámil s funkcemi dané služby a z toho důvodu není v rámci poskytnuté služby oprávněn požadovat vrácení již uhrazené platby za některou z nabízených služeb s odůvodněním, že mu provedení služby nevyhovuje.
 • Zákazník v plné míře odpovídá za veškeré škody, které způsobí svým jednáním v rozporu s těmito VOP a/nebo právním řádem České republiky Provozovateli, jiným uživatelům Služeb nebo jiným třetím osobám. Této odpovědnosti se nelze zprostit.
 • V případě, že Zákazník porušuje tyto VOP, je Provozovatel oprávněn pozastavit jeho Služby. Při zvlášť závažném porušení nebo opakovaném porušování těchto VOP je Provozovatel oprávněn službu zrušit.
 • Zrušením služby se rozumí její pozastavení, ukončení a smazání dat této služby.

II. Povinnosti a práva provozovatele

 • Provozovatel zajistí bezproblémový provoz služeb s výjimkou doby nezbytné pro údržbu technických a softwarových prostředků, jejichž prostřednictvím jsou služby provozovány.
 • Provozovatel je oprávněn provádět plánované odstávky systémů za účelem jejich údržby a aktualizací.
 • Provozovatel je oprávněn provádět neplánované odstávky, pokud to situace vyžaduje a je nutné je neodkladně provést za účelem zajištění dalšího chodu služeb a serverů.
 • Poruchou se rozumí chyba v technických nebo softwarových prostředcích Provozovatele, která způsobuje úplnou nefunkčnost či nedostupnost služeb, následkem čehož je Zákazník nemůže v plné míře využívat. Za poruchu se nepovažuje plánovaná odstávka.
 • Provozovatel neručí za nefunkčnost či nedostupnost služby, která je zapříčiněna třetí stranou.
 • Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za nefunkčnost či nedostupnost systému, která byla způsobena technickým či jiným problémem na straně subdodavatele, poruchou či odstávkou v síti Internet mezi uživatelem a servery Provozovatele či vyšší mocí. Provozovatel nenese zodpovědnost za nedostupnost služby v případě nefunkčnosti připojení uživatele k Internetu.
 • Provozovatel neodpovídá za jakoukoli škodu či ztrátu, která byla nebo by mohla být Zákazníkovi způsobena v souvislosti s používáním služeb. Jakékoliv náhrady škod a dalších nákladů, včetně odpovědnosti za ušlý zisk Zákazníka, jsou vždy limitovány (a ohraničeny) maximální výší, která je rovna poplatku za jeden měsíc provozu příslušné služby.

III. Vyúčtování a platby

 • Aktuální ceník je k dispozici na stránkách Provozovatele „profi.toplist.cz“. Změny v ceníku Provozovatel včas oznamuje na stejných stránkách.
 • Faktury a zálohové faktury jsou Zákazníkovi zasílány prostřednictvím elektronické pošty na e-mailovou adresu, která je uvedena v zákaznickém účtu Zákazníka. Účetní doklady nejsou poskytovány v papírové podobě, s čímž Zákazník výslovně souhlasí.
 • Jestliže Zákazník neuhradí jakoukoliv zálohovou fakturu (výzvu k platbě) do konce předplaceného období dané služby, je Provozovatel oprávněn službu pozastavit.
 • Jestliže Zákazník neuhradí jakoukoliv fakturu do doby její splatnosti, je Provozovatel oprávněn službu pozastavit.
 • Faktury a zálohové faktury se považují za uhrazené při splnění všech následujících podmínek:
  a) platba je zaslána na správný účet Provozovatele
  b) je poukázána přesná částka dle výzvy k platbě ve správné měně
  c) při platbě je uveden správný variabilní symbol
  d) platba je připsána na účet Provozovatele
  e) platba je zpracována platebním systémem Provozovatele
 • Provozovatel neakceptuje písemná, faxová, e-mailová ani žádná jiná podobná potvrzení o zaplacení, pokud částka na účet Provozovatele ještě nedorazila.
 • Při mezinárodní platbě je Zákazník povinen uhradit veškeré poplatky spojené se zahraničním platebním stykem (nastavení poplatků „OUR“). V opačném případě provozovatel platbu neakceptuje a Zákazník je povinen dorovnat rozdíl tak, aby přišla Provozovateli částka v plné požadované výši.

IV. Ochrana informací a ochrana osobních údajů

 • Provozovatel i Zákazník se zavazují k mlčenlivosti o skutečnostech, které se vzájemně dozvěděli v souvislosti se zřízením a provozem služeb.
 • Ochrana informací se nevztahuje na případ, kdy má Poskytovatel informační povinnost stanovenou zákonem resp. kdy si informace vyžádají státní orgány oprávněné k tomu zákonem, nebo jde o informace, které jsou veřejně dostupné.
 • Detaily ohledně osobních údajů, nakládání s osobními údaji a ochrany osobních údajů jsou v samostatném dokumentu Zásady zpracovaní osobních údajů zákazníků.
 • V případě, že Zákazník u Provozovatele uchovává (ukládá) jakékoliv osobní údaje, tak se mezi Provozovatelem a Zákazníkem uzavírá Zpracovatelská smlouva, podle které je Zákazník správcem těchto osobních údajů a Provozovatel zpracovatelem. Obdobně se postupuje i v případě, že Zákazník působí již jako zpracovatel osobních údajů pro jiného správce. V takovém případě je Provozovatel dalším zpracovatelem.
 • Poskytovatel se zavazuje zabezpečit ochranu osobních údajů před neoprávněným nebo nahodilým přístupem, zabránit jejich změně, ztrátě či zničení, neoprávněnému přenosu či jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i jinému zneužití

V. Doba trvání dohody a její zánik

 • Doba platnosti je 6 nebo 12 měsíců dle druhu služby.
 • Po ukončení služby jsou data naměřená a reporty vytvořené během její platnosti dále uchovány. Pro vytvoření nových statistických reportů je nutná aktivní služba.
 • Zákazník – spotřebitel má v souladu s ust. § 1829 z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne jejího uzavření. Vzhledem k tomu, že Zákazník – spotřebitel výslovně požádal Provozovatele o započetí s poskytováním služeb před koncem lhůty pro odstoupení, bere na vědomí, že je povinen uhradit Provozovateli poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy. Odstoupit může zákazník vyplněním příslušného formuláře v příslušné zákaznické sekci na internetových stránkách Provozovatele.

VI. Reklamace

 • Zákazník je oprávněn reklamovat chybně provedené vytvoření statistického reportu či mimořádné události, k nimž došlo v souvislosti se Službou, a to ve lhůtě do 3 měsíců od události, která je předmětem reklamace.
 • Reklamaci provedete tak, že zašlete příslušné oznámení na naši e-mailovou adresu pro reklamační řízení profi@toplist.cz.
 • Po obdržení reklamace provedeme šetření za účelem zjištění její oprávněnosti. Do 15 pracovních dnů po obdržení reklamace jsme povinni Vám sdělit výsledky našeho šetření a stanovisko k reklamaci. V případech výskytu překážek nezávislých na naši vůli se v souladu s § 258 odst. (2) Zákona o platebním styku se tato lhůta prodlužuje na 35 pracovních dní.
 • V případě oprávněné reklamace jsme povinni přijmout a provést nápravná opatření.

Závěrečná ustanovení

 • Veškerá ujednání mezi Provozovatelem a Zákazníkem se řídí platným a účinným českým právním řádem.
 • S ohledem na to, že smluvní vztah je zakládán na delší dobu dobu, a po tuto může dojít ke změnám na trhu či legislativě, vyhrazuje si Provozovatel ve smyslu § 1752 z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, oprávnění tyto VOP v přiměřeném rozsahu měnit. Nové znění VOP zveřejní Provozovatel na svých WWW stránkách a Zákazník bude na takovou případnou změnu upozorněn e-mailem, a to v přiměřené lhůtě předtím, než nové VOP vstoupí v účinnost. Zákazník má právo změny VOP písemně odmítnout, a to nejpozději do dne, kdy nastane jejich účinnost. V případě, že Zákazník změny VOP v této době neodmítne, platí, že se smluvní vztah řídí novým zněním VOP. V případě, že Zákazník změny/nové úplně znění VOP odmítne, jsou Provozovatel i Zákazník oprávněni příslušný smluvní vztah předčasně ukončit, a to vzájemnou dohodou či výpovědí. Výpovědní lhůta v takovém případě činí 2 měsíce od písemného oznámení o změně VOP druhé smluvní straně.
 • V případě, že jsou tyto VOP k dispozici pro Zákazníka ve více jazykových verzích, má přednost česká verze. Provozovatel v takovém případě neodpovídá za správnost takového překladu.
 • Tyto VOP nabývají účinnosti dnem 13. 3. 2020.